معرفی کارمندان معرفی کارمندان

معرفي رياست دانشگاه حضرت معصومه(س)

مشخصات فردی:
عليرضا باقري ثالث
متولد: 1351
محل تولد: تهران
رتبه علمی: استاديار
سوابق تحصیلي:
دکترای تخصصی: رياضي محض شاخه آناليز هارمونيك، دانشگاه صنعتي اميركبير 1384-1377
فرصت مطالعاتي در دانشگاه كوچ استانبول سال 1383
کارشناسی ارشد: رياضي محض شاخه آناليز تابعي، دانشگاه صنعتي اميركبير 1376-1374(دانشجوي ممتاز)
کارشناسی: رياضي محض، دانشگاه شهيد چمران اهواز 1373-1369
ديپلم: دبيرستان اميركبير قم 1369