تماس با ما تماس با ما

دورنگار

تلفن

نام

36641112

36641112

رياست
025-36641112

025-36641112

روابط عمومي
36644311

36644311

مديريت آموزش
36641117

36641117

مديريت اداري
36641115

36641115

مديريت مالي
36641116

36641116

مديريت دانشجويي
36642606

36642606

حراست
 

36642600-311

كتابخانه
 

025-36642600-3

تلفن خانه