اخبار اخبار

دانشجويان گرامي نكات زير را هنگام انتخاب واحد مورد توجه قرار دهند

دانشجویان عزيز ، شخصاً و بر اساس جدول زماني مشخص شده در تقويم آموزشي اقدام به انتخاب واحد نمايند .

- رعايت پيش نياز دروس و رعايت حداقل و حداكثر تعداد واحد انتخابي ، الزامي بوده و عواقب عدم رعايت آن بر عهده دانشجو خواهد بود .

دانشجويان گرامي ، برنامه كلاسي را دقيقاً مورد توجه قرار داده و انتخاب واحد را بر اساس آن انجام دهند .

- در ایام حذف و اضافه صرفاً تغییر دو عنوان درسی مجاز می باشد .

- توجه به اینکه ضروري است كه برنامه ارائه دروس در هفت ترم تدوین و اجرا مي گردد .

درس آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس به عنوان دو واحد از دروس عمومي و بصورت جايگزين درس انقلاب اسلامی ايران ارائه شده است از اينرو دانشجوياني كه درس دفاع مقدس را اخذ نموده و بگذرانند از گذراندن درس انقلاب اسلامي معاف خواهند بود .

حسب مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه مورخ 4/4/92 مقرر گرديد در خصوص دانشجوياني كه در زمان مقرر اعلام شده از سوي آموزش دانشگاه ، اقدام به انتخاب واحد ننموده اند انتخاب واحد اين دانشجويان اگر قبل از پايان حذف و اضافه انجام شود مكلف به پرداخت شهريه شبانه براي ثبت نام خواهند بود .دانشجوياني كه بعد از پايان تاريخ حذف و اضافه جهت انتخاب واحد مراجعه كنند ، در صورت پرداخت ثابت شبانه تقاضاي مرخصي تحصيلي آنان قابل طرح در شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود در غير اينصورت منصرف از تحصيل شناخته مي شوند

قبلی
نظر
لینک مطلب :