قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : حقوق نمايش رکورد 1 تا 18 از 380 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۹۲۶۱ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۹۲۶۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۱۴۷۹۲ 3 م‍رک‍زی‌ موجود
4 ۱۴۷۹۳ 4 م‍رک‍زی‌ موجود
5 ۱۴۷۹۴ 5 م‍رک‍زی‌ موجود
 
م‍ع‍ج‍م‌ ال‍م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ال‍ق‍ان‍ون‍ی‍ه‌ :ع‍رب‍ی‌ - ف‍رن‍س‍ی‌ - ان‍ک‍ل‍ی‍زی‌ م‍ع‌ م‍س‍ردی‍ن‌ ف‍رن‍س‍ی‌ و ان‍ک‍ل‍ی‍زی‌
شماره مدرک : ۳۲۱۰ک‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ج۴‌م۶۸۷‬
سر شناسه : ج‍ری‍ج‌، م‍ن‍ی‌
عنوان : م‍ع‍ج‍م‌ ال‍م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ال‍ق‍ان‍ون‍ی‍ه‌ :ع‍رب‍ی‌ - ف‍رن‍س‍ی‌ - ان‍ک‍ل‍ی‍زی‌ م‍ع‌ م‍س‍ردی‍ن‌ ف‍رن‍س‍ی‌ و ان‍ک‍ل‍ی‍زی‌
تکرار نام پدیدآور : م‍ن‍ی‌ ج‍ری‍ج‌
صفحه شمار : ۹۱۶ص‌
توضیحات : ع‍رب‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌
نمایه : ن‍م‍ای‍ه‌
موضوع ها : ح‍ق‍وق‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ع‍رب‍ی‌/زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌/زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ران‍س‍ه‌
  خروجی ISO |  خروجی XML